УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА NEMEXIA.BG

1. ОБХВАТ

2axion LLC предлага онлайн игри и други услуги. Към тези услуги принадлежат например възможността да се създаде профилна страница, участието в блогове и форуми, качването на медия като снимки, текст и игри и закупуването на виртуални предмети или други услуги. Играчите на игрите и услугите на 2axion LLC се наричат по-долу за краткост „Потребители”. Ако в тези Общи условия за ползване (по-долу 'ОУП') става въпрос за 'игри' или 'услуги', то с това се обозначават игрите и услугите на фирма 2axion LLC.

Фирма 2axion LLC извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само въз основа на ОУП. ОУП на потребителя няма да бъдат изрично признати като предмет на договора, освен ако 2axion LLC писмено се съгласи с тях.

Ползването на игрите се извършва на първо място с персонален компютър в интернет посредством телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Освен това е възможно и ползването от всички крайни уреди, които имат достъп до интернет, като функционалният обхват и/или изображението могат да бъдат ограничени.

Предмет на тези ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове и онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер), тъй като тези услуги не се извършват от 2axion LLC.

1.1 Потребители

1.1.1 Изключено е ползването на игрите и услугите на фирма 2axion LLC с професионална цел или други стопански цели.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1 Фирма 2axion LLC дава възможност на потребителите да участват в рамките на наличните технически и производствени възможности в предложените от нея в интернет игри и услуги.

1.2.2 Участието в игрите служи само за развлечение.

1.2.3 При услугите фирма 2axion LLC предоставя определени информации и дава възможност на потребителите да предоставят между другото и информация в мрежата, да създадат индивидуални лични профили, които могат да се гледат от потребителите на игрите и услугите и от трети лица.

1.2.4 Ползването се осъществява като фирма 2axion LLC предоставя онлайн на съответните URLs на игрите респ. услугите, приложенията, необходими за участие. Фирма 2axion LLC си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Продажбата на игрите не попада под тези Общи условия на ползване.

1.2.5 Участието в игрите и ползването на услугите се предоставя само на тези лица, които са открили преди това клиентска сметка (по-долу наречена „Account) по пътя на регистрацията. Account може да се открие или в съответния URL на играта.

1.2.6 Регистрацията, тоест заявката за откриване на Account, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различна информация. Ползването на игрите и/или услугите е възможно от момента, в който фирма 2axion LLC открие Account за потребителя.

1.2.7 На потребителите е забранено да използват повече от един Account за един и същи потребител (забрана за мултиакаунт)

1.2.8 След откриване на Account потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като извика съответния URL и след това се логне.

1.2.9 Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални инструменти 'Tools', които са дадени на разположение от 2axion LLC или имат нейното изрично разрешение ('забрана за използване на неоторизирани скриптове'). Това означава преди всичко: Забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематично или автоматично управление на игрите или на отделни функции от тях (ботс, макрос), за репродуциране или анализиране на игрите и игралните елементи.

1.2.10 Съответните актуални технически и други предпоставки за игра и участие в услугите могат да се видят на съответните уеб сайтове на игрите.

1.2.11 Игрите и услугите се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това потребителят получава само право на ползване за съответната игра и услуга в съответно актуалната версия.

1.2.13 Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят само на плащащи потребители (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.

1.2.14 Не съществува претенция на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им по време на сключване на договора. Фирма 2axion LLC си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. След като направи избора си потребителят може да изисква кредитирането на заплатени в този случай предварително такси (напр. Premium Features) за други игри и/или услуги, предоставяни от фирма 2axion LLC или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с моментално действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от това. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2. ДОГОВОРНА ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

2.1 Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (също и 'заявление на потребителя'). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.

2.2 Договорът между фирма 2axion LLC и потребителя се осъществява от фирма 2axion LLC с приемането на офертата на потребителя. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на фирма 2axion LLC.

2.3 Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно по електронен път на посочения от потребителя е-мейл адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира обаче, с волеизявлението за приемане.

3. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕТО

Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на Premium-Features в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане. Правото на оттегляне на волеизявлението се анулира, когато става въпрос за предложени от фирма 2axion LLC услуги, с извършването на които 2axion LLC е започнала с изричното съгласие на потребителя преди края на срока за оттегляне или когато потребителят сам е поискал тяхното извършване. Подобни случаи са налице, когато потребителят е използвал играта респ. Premium-Features или услугата.

Оттеглянето на волеизявлението трябва да се изпрати чрез доклад до Администрацията.

При оттегляне на волеизявлението, направено по е-мейл се посочва името на играта и евентуално Premium-Features и/или услугата и името на потребителя.

В случай на валидно оттегляне трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи. Това означава, че платените вече такси могат евентуално да не се възстановят напълно, ако потребителят ги е използвал преди да оттегли волеизявлението си.

4. ДОСТЪПНОСТ

Фирмата 2axion LLC гарантира достъпността на игрите и услугите на 90% (деведесет процента) от годишните средства. Изключение от това правят времената, в които сървърът на отделната игра не могат да се достигнат чрез интернет въз основа на технически или други проблеми, върху които фирма 2axion LLC няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времената, през които нормално се провеждат работи по техническото обслужване. Фирма 2axion LLC може да ограничи достъпа до услугите, ако това изисква сигурността за използване на мрежата, запазването на целостта на мрежата, особено избягване на тежки повреди в нея, на софтуера или запаметените данни.

5. ДОСТЪП И ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРОМЕНИ И ДРУГИ ИЗВЕСТИЯ, КОНТАКТ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1 С изпращането на заявлението и ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Общите условия за ползване могат да се разпечатат от потребителя, преди той да изпрати заявлението или да се запаметят на носител на данни.

5.2 Фирма 2axion LLC си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП с бъдещо действие, ако те са необходими и не са в ущърб на потребителя и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.

5.3 Промени в ОУП се известяват по подходящ начин във формата на текст. По принцип известяването се извършва чрез публикуване на уеб сайта на предлаганите от фирма 2axion LLC игри и/или съответните услуги или по е-мейл. Промените в ОУП се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната, като подчертано съобщение.

5.4 Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към 2axion LLC относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

5.5 Фирма 2axion LLC обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

5.6 Фирма 2axion LLC ще комуникира с потребителя по е-мейл, ако с тези ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения с потребителя. Комуникацията с потребителя чрез и-мейл адреса му може да служи за уведомяване чрез бюлетин във връзка с промени по игрите, промоции, новости в тях и т.н. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от фирма 2axion LLC мейлове пристигат на посочения от потребителя при регистрацията е-мейл адрес. Той е длъжен да се погрижи за това, между другото и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Освен това фирма 2axion LLC си запазва правото сама да избере формата за останалата кореспонденция.

5.7 При всеки контакт с фирма 2axion LLC потребителят трябва да посочи, за коя игра и/или респ. услуги и за кой Account в играта респ. услугата става въпрос..

6. РЪКОВОДСТВА И ПРАВИЛА ЗА ИГРА

6.1 Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал на съответния уеб сайт на играта/услуга.

6.2 Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят. За да е възможна сполучливата игра, е необходимо да се спазват правилата. С участието си потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за участие в услугите.

6.3 Потребителят няма да извършва нищо, което ще попречи на провеждането на игрите и услугите и сполучливата съвместна игра.

7. СТЕПЕНУВАНЕ НА ТАРИФИТЕ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, ЗАБАВЯНЕ

7.1 Онлайн игри

7.1.1 Основна версия

Фирма 2axion LLC предоставя игрите след откриване на Account (виж горе 1.2). В такъв случай на потребителя се предоставя първоначално основна версия. Откриването на Account и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без ущърба на правото на фирма 2axion LLC за преустановяване на игрите) не е ограничена във времето и може да се играе. В основната версия потребителят не разполага обаче със всички функции.

7.1.2 Premium-Features

Потребителят има възможниост да получи срещу заплащане функции, които не се намират на разположение в основната версия (по-долу наречени: Premium-Features). При отделните игри могат да се предлагат различни Premium-Features. Кои Premium-Features се предлагат към определени тарифи, какви функции имат те и какви са изискваните условия, може да се види на уеб сайта на съответната игра.

В зависимост от съответния Premium-Feature и тарифа, може да става въпрос за еднократно плащане, за да се зареди нужния кредит за определени функции в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат за определен период от време (например, дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година).

Игрите се развиват непрекъснато. Фирма 2axion LLC си запазва поради това правото да предлага по всяко време нови Premium-Features. В хода на настройването и по-нататъшното развитие на игрите фирма 2axion LLC си запазва също правото да не предлага повече отделни Premium-Features и/или да ги предлага в безплатната основна версия (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят е платил вече за бъдещ период за Premium-Features и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение в основната версия, вместо това 2axion LLC ще предложи на потребителя в замяна други Premium-Features и/или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума. В такъв случай потребителят може да избере, дали да прекрати договора с моментално действие. Изключени са други претенции на потребителя.

Ако потребителят е малолетен с поръчката на Premium-Features той изрично уверява, че за тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за заплащането им.

Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди, за разноските важат правилата за Premium-Features.

7.1.3 Абонамент / автоматично удължаване

Ако е необходимо да се заплащат Premium-Features за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати в определения в цифра 8.2 срок тези услуги след изтичане на съответния период от време. Периодите за абонамента могат да се видят в правилата, приложими за съответната игра.

7.1.4 Условия на плащане, изискуемост

Фирма 2axion LLC има право да изисква предварително таксите за ползването на Premium-Features (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтегля от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не избере друг начин на плащане (напр. Premium-SMS). Сумата, която се приспада, се обозначава на разпечатката от кредитната карта, респ. банковата сметка като 2axion LLC.

7.1.5 Съгласуване на таксите

Фирма 2axion LLC има по всяко време право да намали цените трайно или за ограничено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини на приспадане. Освен това фирма 2axion LLC има право да промени по всяко време цените със срок от шест седмици като извести потребителя предварително писмено или изпрати е-мейл на посочения от него е-мейл адрес. Променената цена важи, ако потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известието за промяна на цената. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. Фирма 2axion LLC обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

Ако възражението на потребителя постъпи на време, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначалните тарифи.

Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания) се възстановяват на потребителя пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

7.2 Забавяне

В случай на забавяне фирма 2axion LLC има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне фирма 2axion LLC има освен това право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички Accounts на потребителя. За периода на блокирането не се приспадат такси за завършени абонаменти. Фирма 2axion LLC има право да изисква административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането, респ. създаването на нов Account, в случай на цялостно плащане. Сумата на административната такса може да се види в съответната игра, респ. услуга. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.3 Неплатени суми, такси за сторниране

Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на фирма 2axion LLC, потребителят поема произтеклите от това разходи. Фирма 2axion LLC има право да изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то фирма 2axion LLC пресмята административна такса в размер на 9, 60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за фирма 2axion LLC банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.4 Няма гаранция за печалба

Фирма 2axion LLC не гарантира на потребителя печалба. Освен това потребителите нямат право на изплащане на цената, ако то не е посочено изрично в тези ОУП.

Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба е обявена изрично от фирма 2axion LLC.

Не е налице такава претенция и когато фирма 2axion LLC установи, че възможната претенция за печалба би могла да възникне въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на всяка манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на фирма 2axion LLC потребителят заявява съгласието си фирма 2axion LLC да може да изисква по всяко време обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и междувременно да откаже изплащането на печалбата без да е необходимо специално разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се погасява и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение доказателствената тежест е задължение на потребителя; потребителят трябва да разясни, че е постъпил в съответствие с правилата на играта. На потребителя е известно възлагането на доказателствената тежест и той изрично я приема, дори и да е възможно това да не се посочва от закона.

7.5 Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на цесия

Потребителят може да изравни исканията за плащане на фирма 2axion LLC само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия на претенциите на потребителя спрямо фирма 2axion LLC на трети лица.

7.6 Услуги

Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни.

Иначе важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.

8. ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1 Неопределен период на действие

Договорите между потребителя и фирма 2axion LLC се сключват за неопределен период от време, ако не е определено нещо друго в конкретната оферта на фирма 2axion LLC. Ако не е уговорен срочен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите, то и двете страни имат право на едностранно прекратяване на договора с незабавно действие.

8.2 Определен период на действие

Ако е уговорен определен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features (за целта виж и цифри 7.1.2 и 7.1.3), то важат посочените по-долу правила. Договорът за ползване на игрите и/или услугите, респ. договорът за ползване/предоставяне на Premium-Features се удължава автоматично за същия период на действие. Това не важи, ако потребителят не прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на Premium-Features в срок от 14 дни преди края на периода.

8.3 Посочване на причини, прекратяване договора по важна причина

При едностранно прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причините за това.

Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните за прекратяване по всяко време на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features по важна причина.

Ако фирма 2axion LLC е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите, респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features без предизвестие, то предварително платените от него такси за периода след приключване на договора (особено Premium-Features) се възстановяват пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП.

Фирма 2axion LLC има особено, но не изключително право на прекратяване на договора по важна причина, когато:

По правило не е възможно очакването за спазване на договора от страна на фирма 2axion LLC в следните случаи:

В случай на прекратяване на договора от фирма 2axion LLC по важна причина, тя има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на едновременно прекратяване на договора с предизвестие по време на самия период на действие на договора (особено за поръчани вече Premium-Features). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.

8.4 Прекратяване на договора в писмена форма

Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване трябва да се извършва в писмена форма, като тази форма е спазена и с изпращането по е-мейл. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.

9 ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ИНФОРМАЦИИ, АВТОРСКИ ПРАВА

9.1 Задължения

Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта, респ. услугата (виж по-горе цифра 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от фирма 2axion LLC при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на 2axion LLC евентуална промяна на данните, при съответно запитване от 2axion LLC потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждение, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3.4 2axion LLC има право да блокира веднага и без предоставяне на определен срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.

9.2 Инсталация на софтуер

Фирма 2axion LLC не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от 2axion LLC.

9.3 Други задължения на потребителя

9.3.1 Фирма 2axion LLC предоставя игрите, респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият от потребителя софтуер (особено операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от фирма. Фирма 2axion LLC не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на 2axion LLC. В съответствие с това фирма 2axion LLC не оказва и техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим на място.

9.3.2 Потребителят се задължава да държи в тайна получените от фирма 2axion LLC данни за достъп, необходими му за достъп до игрите, респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят ще информира незабавно фирма 2axion LLC, ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица познават данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на доказателствата на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трети лица използват игрите, респ. услугите на 2axion LLC като употребяват данните за достъп по вина на потребителя, то той носи отговорност спрямо 2axion LLC за плащане на такса ползване и обезщетение за нанесени вреди. Фирма 2axion LLC има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп от самия потребител. Фирма 2axion LLC обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителя носи сам отговорност за използването на собствения си Account.

9.3.3 В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, фирма 2axion LLC има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да блокира ползването на съответния Account. Tя ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да иска възстановяване на първоначалните данни за достъп.

9.3.4 Фирма 2axion LLC защитава системите си от вируси. Въпреки това не може да се изключи изцяло възможността за проникване на вирус. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейли от името на 2axion LLC без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър или линкове към уеб данни, които съдържат такива. Фирма 2axion LLC няма влияние върху това. Поради това потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейли от 2axion LLC или такива, които уж са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейли от другите потребители на игрите или услугите.

9.3.5 Потребителят следва разпорежданията на 2axion LLC и нейните сътрудници, както и на нейните помощници за изпълнение и извършване. Това важи особено за инструкциите на администраторите и водещите на евентуален форум, принадлежащ към съответната игра и/или услуга.

9.3.6 Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай Account, името или паролата на друг потребител.

9.4 Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него информации

9.4.1 Потребителят трябва внимателно да съхранява информациите, публикувани от него.

9.4.2 Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите съдържания (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или разяснения. Освен това потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от 2axion LLC съдържания. Фирма 2axion LLC има също право да ги отстрани сама. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.

9.4.3 Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителското име и/или е-мейл адреси на други потребители, за да изпраща без тяхно разрешение евентуални нежелани от него мейли, рекламни послания или такива със стопански или комерсиални цели.

9.4.4 Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава 2axion LLC да изтрие сама предоставените от потребителя информации.

9.4.5 Фирма 2axion LLC е също така оправомощена да изтрие изцяло или отчасти публикуваните информации, когато са налице конкретни допирни точки за нарушение на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните услуги или те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които:

9.4.6 Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити информации. Освен това фирма 2axion LLC има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната услуга и да прекрати без предизвестие Account на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила, въпреки многократни предупреждения. 2axion LLC си запазва изрично правото да предяви други претенции, особено претенции за обезщетяване на вреди.

9.4.7 Потребителят ще информира 2axion LLC, ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно цифра 9.4.5).

За обезпечаване на сигурната намеса потребителят се умолява да направи това писмено, напр. по е-мейл.

9.5 Отговорност на потребителя за евентуални, предоставени от него информации

9.5.1 Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, информации и т. н. (по-долу „предоставени информации"), които той предоставя в игрите на 2axion LLC или обменя с други потребители. Фирма 2axion LLC нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.

9.5.2 Фирма 2axion LLC няма контрол върху публикуваните на страниците на игрите информации. Фирма 2axion LLC не проверява информациите, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом 2axion LLC разбере за противозаконно публикувани информации, то тя ще ги изтрие незабавно.

9.5.3 Изключва се всяка отговорност на 2axion LLC за публикувани съдържания, особено за истинност, пълнота или надеждност на съдържанията, материалите или информациите.

9.6 Авторски права

9.6.1 Потребителят запазва всички права за публикуваните от него информации. Чрез поставянето на информация в игрите респ. услуги потребителят дава на 2axion LLC неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на страниците на игрите.

9.6.2 Освен това фирма 2axion LLC няма право на ползване на публикуваните от потребителя информации. Фирма 2axion LLC не е оправомощена да разпространява публикуваните информации извън страница на играта и услугата.

9.6.3 Публикуваните от потребителя информации могат да се видят в цял свят от трети лица чрез интернет. Потребителят заявява съгласието си за това при публикуване на информациите.

9.6.4 Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от нейните игри или услуги.

10. ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

10.1 Фирма 2axion LLC предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (цифра 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на игра и/или услуга. Потребителят съзнава, че предложените от 2axion LLC игри и услуги – както и всеки софтуер – не могат да са напълно без грешки. Като обременени с недостатъци важат игрите, респ. услугите само, когато те могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение и непрекъснато.

Евентуалните недостатъци на игрите, услугите или другите услуги и доставки потребителят трябва да документира винаги изразително като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да консултира ръководството на играта, респ. услугата и евентуално други предоставени от 2axion LLC помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси, дискусионни форми за проблемите). Потребителят трябва да подкрепи според възможностите си 2axion LLC при отстраняване на недостатъците.

10.2 Потребителят трябва да рекламира недостатъците писмено пред 2axion LLC незабавно след тяхното откриване. В случай на очевидни недостатъци при стоки – и виртуални стоки – те трябва да се съобщят при 2axion LLC в срок от две седмици след получаване на стоката. За да се спази срокът, е достатъчно навременното изпращане на стоката, респ. съобщаване за недостатъка. След изтичане на срока, без да се направи рекламация, е изключено предявяването на претенция за недостатъци. По причини, свързани с обезпечаване на доказателствата се препоръчва потребителят да отправи рекламациите към 2axion LLC в писмена форма (писмо, е-мейл).

10.3 Изключени от гаранцията са по принцип такива грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от 2axion LLC промени или други манипулации.

10.4 2axion LLC не приема гаранции в правен смисъл.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1 Фирма 2axion LLC не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети.Горепосочените изключения от отговорността не важат обаче за отговорност при нараняване на живота, тялото и здравето. Те не важат също, ако щетата се основава на нарушаване на кардинално или съществено задължение или нарушаване на гаранцията. Отговорността на фирма 2axion LLC остава незасегната съгласно закона за отговорност на производителя.

11.2 Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета.

11.3 Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 € (Евро) на Account.

11.4 Горепосочените изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците при изпълнение на 2axion LLC особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове по отношение на личната отговорност.

11.5 Фирма 2axion LLC носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.

11.5 Фирма 2axion LLC носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.

11.6 Фирма 2axion LLC се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове") към офертата на 2axion LLC. За тях фирма 2axion LLC не поема никаква отговорност. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти на сайтовете.

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1 Личните данни на потребителя се изискват, обработват и използват без допълнително изрично разрешение от фирма 2axion LLC само с цел сключване на договора, включително и отчитането на сметките, ако фирма 2axion LLC не е длъжна по закон да открие тези данни. Изискването, обработването и ползването на данните става по електронен път.

12.2 Фирма 2axion LLC си запазва обаче правото в рамките на допустимото от закона, да насочи вниманието на потребителя върху други игри и услуги, свързани с игрите, и без изричното съгласие на потребителя чрез електронно съобщение, ако потребителят не се противопостави на това. Потребителят има право на възражение по всяко време, без да възникнат допълнителни разходи от тези, необходими за изпращане на възражението в съответствие с основните тарифи.

12.3 За целите на рекламата, проучването на пазара и оформянето на услугите фирма 2axion LLC създава профили на потребителите като използва псевдоними. Потребителят има право да възрази по всяко време срещу това обработване и ползване на данните. Фирма 2axion LLC ще даде на потребителя безплатно и незабавно информация за данните, запаметени за него или за неговия псевдоним. Тази информация се извършва по принцип по електронен път.

12.4 Фирма 2axion LLC има право да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя по всяко време на други оференти на услуги и трети лица, ако това е необходимо за определяне на таксите и за отчитане на сметките с потребителя. Фирма 2axion LLC ще информира потребителя за името на третото лице. Фирма 2axion LLC е оправомощена да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя на третото лице, което е натоварено със сметките на третото лице, ако това е необходимо за тези цели. В противен случай фирма 2axion LLC няма право да предава на трети лица нито данните на потребителя, нито съдържанието на личните съобщения без негово съгласие, ако не е задължена по закон да ги разкрие.

12.5 Фирма 2axion LLC обръща особено внимание на потребителя, че в съответствие със сегашното ниво на техниката не може да се гарантира защитата на личните данни и сигурността на данните в открити мрежи като интернет. Потребителят знае, че провайдерът може да види по технически причини по всяко време запаметените на сървъра игри и други запаметени от потребителя данни. Други частници в интернет са от техническа гледна точка също в състояние да имат неоторизиран достъп в мрежата и да контролира изпращането на съобщенията. За сигурността обезпечаване на изпратените в интернет и запаметени на сървъра данни потребителят носи сам пълната отговорност.

12.6 Регистрираните потребители и посетители се съгласяват изрично с процеса на уеб анализ, прилаган от фирма 2axion LLC.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1 Всички промени, допълнения или частичното или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършва писмено, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.

13.2 Съдебната подсъдност е гр. София, ако потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън Република България след сключване на договора. Това важи също и когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя не е известно при подаване на иска.

13.3 За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на фирма 2axion LLC и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид важи само правото на Република България като се изключат разпоредбите на единното право за закупуване на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.

13.4 Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.